Verslag: Algemene Ledenvergadering juni 2012

Na het welkomstwoord van de voorzitter en het overlopen van de agendapunten ging men van start met hartelijke groet van Irma De Clerck die jammer genoeg niet aanwezig kon zijn op de Algemene Ledenvergadering.  Vervolgens worden de doelstellingen die voor 2011 werden gesteld, geëvalueerd.  De doelstelling : “website uitbreiden” wordt eerst onder de loep genomen.  Naar thema’s toe werd deze niet uitgebreid, maar dankzij Freddy Tack staan wel alle vertalingen van de Cuba Si op de site.  Op 30 juli zal er tijdens de redactievergadering ook gesproken worden over de website zodat alle mediakanalen beter op elkaar kunnen afgesteld worden.  Wat het aantrekken van jongeren betreft, kunnen we stellen dat er weliswaar activiteiten plaatsvonden met en voor jongeren maar dit leverde niet echt leden op.  Er liggen al enkele bouwstenen klaar voor het educatief pakket en er zijn mensen uit de sector die willen helpen, maar het blijft een hele klus. 

De doelstelling: ‘relaties met de pers verbeteren’.  We hebben besloten om jaarlijks een paar perscommuniqués op te sturen over specifieke thema’s, zodat de pers onze vereniging kent.  Dit jaar gebeurde dit rond de tentoonstelling Art 66 waarvoor we zowel lokale radio, als TV en kranten twee maal aanschreven met als resultaat: 1 bericht op de site van een radio.  Het blijft dus wel moeilijk.  De samenwerking tussen de verschillende regio’s daarentegen loopt van een leie dakje.  Deze doelstelling zal naar de toekomst toe niet meer op het agenda staan.  Wat de doelstelling ‘netwerken uitbouwen’ betreft daar zijn zowel eenmalige als langdurige projecten op poten gezet. (cfr: Hôpitaux sans frontières, FOS, ABVV, Socialistische mutualiteit, Luthiers sans Frontières.  Zoals elk jaar wordt het ledenaantal vergeleken met de andere jaren.  Ledenaantallen zijn geen vast gegeven en gedurende de eerste maanden van het jaar evolueren de cijfers.  Om hier een beeld van te geven hebben we dit jaar de cijfers gedurende de eerste maanden van het jaar vergeleken.  Het goede nieuws is deze in stijgende lijn gaan.  Zoals elk jaar werd er natuurlijk ook wel wat extra gerealiseerd: zo liep het project ‘instrumenten voor Cuba’ nog een jaartje verder gezet.  De brigade Carlos Habré vond plaats, Anne Delstanche maakte een nieuwe film over het werk dat de Cubaanse artsen verwezelijkt hebben in Haïti. Alle regio’s namen actief deel aan het in elkaar steken van het programma met de familieleden van de Vijf, de regio Brussel werd de motor achter de week van de Cubaanse Cultuur in Evere en de regio Aalst organiseerde een postkaartenverkoop ten voordele van Cuba.  Sinds vorig jaar heeft de vereniging ook een zeer nauwe band opgebouwd met de ambassade en wordt er heel nauw samengewerkt.  Er is geregeld overleg, de medewerkers van de ambassade zijn aanwezig op bijna alle activiteiten en er wordt vaak van gedachten gewisseld aangaande de Cubaanse realiteit.  Het spreekt voor zich dat er ook in 2012 al een aantal zaken zijn gerealiseerd die we de leden van de algemene ledenvergadering niet mogen onthouden.  Zo hebben de vrienden van Cuba een infostand gehad op Mano Mundo die zeer vruchtbaar en bovendien leerrijk was, de brigade Carlos Habré 3 vond plaats en we treffen volop voorbereidingen met het oog op het bezoek van Mariela Castro in september. 

Naar 2012 toe willen we volgende doelstellingen bereiken: Website en Cuba Si op elkaar afstemmen, een nieuwe folder maken van de Vrienden van Cuba, de zichtbaarheid VVC verbeteren, de relaties met pers verbeteren – meer steun voor Freddy, onze netwerken verder uitbouwen en tenslotte leden / jongeren werven. Om ons administratief gedeelte af te maken willen we even stilstaan bij het trieste nieuws dat ons in november uit Mol bereikte, met name het overlijden van Elly Van Goethem. We missen haar allemaal.

Financieel verslag
Nazicht van de boekhouding en de jaarrekening 2011 werd dit jaar niet gedaan door Erik Wils daar hij lid is van de Raad van Bestuur.  Er werd een andere kandidaat gevraagd, maar niemand heeft zich aangeboden.  Het kasverslag wordt overlopen en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.  Om de verdere samenwerking te verbeteren met Jacky die de boekhouding op zich neemt, wordt er voorgesteld om haar de toegang te verschaffen tot de uitreksels.  Hierdoor zou ze sneller kunnen werken.  Dit wordt eveneens goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.  

Verkiezing Raad van Bestuur
Volgende kandidaten werden verkozen: Johan Van Geyt, Danny De Couck, Alexandra Dirckx, Patricia Rillaers, Erik Wils, Youri Blieck, Anne Delstanche, Mark Lamotte, Stéphane Sergeant, Guy Hackin, Marie Levaux, Marie – José Body, Luigi Raone, Carla Ronzani, Reginald Rotty, Marc Wuytack, Mireille Lefever, Luc Moens, Yola Ooms, Geert Steyaert, Verbinnen Raymond, Monique Dits, Pablo Evrard, Guido Schutz, Marc Weyders en Anne-Marie Audibert.
Alle kandidaten haalden meer dan 50% van de stemmen.