Verslag: Algemene Ledenvergadering juni 2010

Na het welkomstwoord van de voorzitter en het overlopen van de agendapunten ging men van start met een evaluatie van de doelstellingen die voor 2009 werden gesteld.  Wat de vernieuwing van de website betreft, deze doelstelling werd behaald.  De nieuwe website staat on line ondanks het feit dat sommige teksten nog vertaald moeten worden en dat bepaalde thema’s verder uitgewerkt dienen te worden en er eventueel nog thema’s kunnen bijgevoegd worden.  De nieuwe website wordt kort toegelicht.  Zie artikel in de Cuba Si.  

De doelstelling: groei van de vereniging werd behaald, we hebben 18 leden meer dan vorig jaar en dit voornamelijk door de enorme groei van de regio Gent.  Om de perscontacten verder uit te bouwen werd er op 23 oktober 2010 een persconferentie georganiseerd.  Die zowel positieve als negatieve resultaten had.  Het doel van de pers te informeren werd niet behaald daar de pers niet kwam opdagen. 

Verder hebben we wel zeer goed nagedacht over het hoe we de vereniging voorstellen en met wat we naar buiten zullen komen.  Er werd een goede persmap gemaakt en we hebben duidelijk gezien dat we meer moeten doen om zichtbaar te worden binnen het perslandschap.  Verder werd er een analyse gemaakt van de persgroep en deze wordt hervormt tot één persverantwoordelijke.  Tenslotte werd de samenwerking tussen de verschillende regio’s zeker bevorderd, verschillende activiteiten binnen projecten werden uitgevoerd over de regiogrenzen heen.

Er werd natuurlijk ook wel wat extra gerealiseerd: op 23 oktober organiseerde we een receptie ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de VVC, waarop er veel organisaties werden uitgenodigd die ooit samenwerkten met ons.  In een Luikse school werd er een Cuba dag georganiseerd waar we een positief contact hadden met een 6-tal klassen met leerlingen tussen 16 en 18 jaar oud.  Tenslotte werd het project “Instrumenten voor Cuba” dat vanuit de regio Brussel werd georganiseerd tot een goed einde gebracht met een opbrengst van 11960 euro waarvan 177,24 euro werd overgedragen naar dit jaar, want het project wordt doorgezet in 2010.  Naar aanleiding van de aardbeving in Haïti werd er een actie op poten gezet waarbij we de artsen in Haïti financieel ondersteunen.  Tot op heden is er al 1569,50 euro opgehaald en de actie zal doorlopen tot eind oktober.  Er zijn natuurlijk ook nog zaken lopend, met name: de voorbereidingen voor het filmfestival in Brussel, het containerproject van de regio Gent en het project van borstkanker preventie dat door de regio Kempen wordt ondersteund in samenwerking met het FOS.   Er wordt ook al een voorproefje gegeven van de zaken die reeds plaatsvonden in 2010: de brigade Carlos Habré vond in februari/maart plaats.  De regio Gent werkte dit project uit in samenwerking met lokale partners en met steun van leden en niet-leden uit andere regio’s.  Het project Instrumenten voor Cuba werd afgesloten, we haalden geld op om de Cubaanse artsen te steunen die in Haiti aan de slag zijn en er werd een nieuwe cover ontworpen voor de Cuba Sí.  Wat de nieuwe doelstellingen betreffen naar 2010 werden deze op een rij gezet: jongeren aantrekken, communicatiemiddelen optimaal benutten, relaties met pers verbeteren, brigade uitbouwen, bruggen slaan tussen de regio’s, netwerken verder uitbouwen en tenslotte het ledenaantal verhogen.

Financieel verslag
Nazicht van de boekhouding en de jaarrekening 2009 werd gedaan door Erik Wils (met dank voor zijn medewerking). Hij maakte een aantal zeer relevante opmerkingen en bedenkingen zowel wat vormgeving als documenten betreffen die door de Raad van Bestuur besproken zullen worden. De boekhouding is in orde bevonden. De inkomsten- en uitgavenstaten en het overzicht kloppen met de rekeninguittreksels. Voor alle uitgaven zijn bewijsstukken voorhanden en de belangrijkste uitgaven zijn vooraf geviseerd door de raad van bestuur. De cijfers worden besproken.  We eindigen met een negatief resultaat.  Dit vooral omdat er een extra Cuba Si werd betaald in 2009.  Verder blijft het overschot onze werkingskosten twee maal dekken, wat een goed resultaat is.
Het is belangrijk dat de leden hun lidgeld op tijd betalen daar dit de werkingskosten van de vereniging (nationaal) garanderen.

Verkiezing Raad van Bestuur
Volgende kandidaten werden verkozen: Luc De Cooman, Linda De Neef, Johan Van Geyt, Danny De Couck, Alexandra Dirckx, Lieve Gebruers, Patricia Rillaers, Youri Blieck, Guy Hackin, Stéphane Sergeant, Mark Lamotte, Anne Delstanche, Luigi Raone, Carla Ronzani, Verbinnen Raymond, Reginald Rotty, Ooms Yola, Marc Wuytack, Mireille Lefever, Monique Dits, Marc Weyders, Guido Schutz, Elly Van Goethem, Anne-Marie Audibert. Alle kandidaten haalden meer dan 50% van de stemmen.