Verslag: Algemene Ledenvergadering 7 juni 2008

Inleiding

De algemene vergadering vond in Aalst plaats waar Linda De Neef, de verantwoordelijke voor de regio iedereen van harte welkom heette.  De regio Aalst heeft deze gelegenheid gekoppeld aan hun jaarlijks benefiet dineetjes ten voordele van het project in Holguín.

Samenvatting van 2007

Mark zit de algemene vergadering voor en overloopt eerst het agenda.  Vervolgens stelt hij voor om alle aangesloten en effectieve leden te laten stemmen, in plaats van enkel de effectieve leden te laten stemmen. Iedereen gaat akkoord.

Financieel verslag

Om in orde te zijn met de VZW wetgeving dient de jaarrekening jaarlijks neergelegd te worden bij de Kamer van Koophandel.  Mark geeft een woordje uitleg bij de verschillende posten. De posten die de vereniging gebruikt zijn de wettelijke posten die in elke boekhouding aanwezig moeten zijn.  De balans is gestructureerd en bevat inkomsten en uitgaven per post.  Dit is een heel transparante manier die alle leden van de vereniging kunnen begrijpen.  Wat de inkomsten betreffen vinden we onder de post activiteiten de inkomsten van de verkoop van pins en de inkomsten van de verschillende activiteiten.  De inkomsten van lidgelden zijn gedaald daar er ook minder leden zijn.  Verder is er de post giften waar het ook om effectieve giften gaat.  De post sponsering bevat de sponsering van Havana Club, zij willen geen publiciteit meer op onze Cuba Sí hebben staan, maar betalen ons in plaats daarvan 250 euro.  Onder uitgaven is het drukwerk voor de Cuba Si de belangrijkste post, bovendien zijn de uitgaven dit jaar ook hoger gezien er een volumineuzer nummer gemaakt werd omtrent Ché enerzijds en dat er anderzijds ook een aantal extra exemplaren gedrukt werden van het katern omtrent Ché.  Vervolgens zijn er ook de verzendingskosten die altijd een flinke hap uit het budget betekenen.  De representatiekosten waren dit jaar ook een belangrijke uitgave post.  De vereniging financierde de reiskosten van Adriana Perez en een  ticket van Eliselia Diaz.  Mark geeft ook een woordje uitleg over de bijdrage voor de verzekering.  Deze verzekering dekt de activiteiten die door de verschillende regio’s worden georganiseerd.  Er wordt gevraagd of het niet mogelijk zou zijn om aan elke regio een formulier door te sturen en de polis zodat ze dadelijk weten wie er gecontacteerd dient te worden in geval van een ongeval. 
Erik Wils heeft de rekeningen nagekeken.  Dit is niet wettelijk verplicht maar dit staat wel in de statuten van de vereniging.  Erik maakt de opmerking dat er een flinke som op de rekening staat als reserve.  Mark legt uit dat deze noodzakelijk is in geval van advocaatkosten of dergelijk kleinnood.

Evaluatie 2007

De plannen voor 2007 waren: de website verbeteren, een folder maken van de VVC ter promotie, er werd een groei van de vereniging voorzien naar 660 leden en we wilden meer impact hebben op politici.  Werden deze doelstellingen al dan niet gerealiseerd?
De website blijft een probleemkind!  Ondanks het feit dat hij nog niet ideaal is, is er verbetering:  inhoudelijk is hij ok, hij wordt regelmatig geupdated en dit gebeurt altijd in dezelfde stijl. Ondertussen zijn er ook foto’s maar nog niet veel.  De activiteiten worden nu aangekondigd op hoofdpagina en niet meer op regiopagina’s.  Maar wat absoluut beter kan zijn: het aantal foto’s.  Er zijn ook regelmatig inlogproblemen of moeilijkheden om iets bij te voegen.  Er werd ons een nieuwe website beloofd door een lid en daar wachten we op.
Wat de folder betreft die is er gekomen en werd gedrukt in een oplage van 5000 exemplaren.
Ons ledenaantal is niet gestegen maar zelfs gedaald.  In Brussel is het aantal leden wel gestegen, maar er moet hier echt wel aan toegevoegd worden dat Brussel heel veel activiteiten georganiseerd heeft en dat trekt leden aan.  Ook Luik en Kempen kende een stijging.  Het behouden van leden is een probleem en vergt veel energie.  Op één van de RvB werd er reeds beslist om in de laatste uitgave van Cuba Si een stortingsbewijs bij te voegen zodat iedereen er automatisch aan herinnert werd om het lidgeld te hernieuwen.
Wat de relaties betreffen met politici werd er zeker heel wat werk verricht, zo werd er naar aanleiding van de verkiezingen van 2007 een brief naar politici gestuurd waarop we toch wat reactie kregen.  Verder hebben we goede contacten binnen groene en rode families, maar deze hebben geen invloed op buitenlands/ontwikkelingsamerkings beleid.  Tenslotte dient er vermeld te worden dat De Gucht een eigen aanpak heeft (zie ontvangst Caleb McCarry).
Een hoogvlieger binnen de vereniging blijft de Cuba Si. Zowel naar inhoud als lay-out blijft deze elk jaar verbeteren.  Vanuit Gent komt de vraag om een enquête te organiseren over de inhoud van Cuba Sí.  Dit zou een prachtig initiatief zijn, maar er dient zeker medewerking te komen vanuit de regio’s om ervoor te zorgen dat ze ingevuld wordt. 

Wat zijn de plannen voor 2008 ? 
Er zou tegen het einde van het jaar een nieuwe website moeten zijn, de Cuba Si moet in 50 leeszalen van de belangrijkste steden terecht komen in België en we moeten het aantal leden toch trachten op te krikken.  Tenslotte is er ook een voorstel dat uit de regio Brussel komt om binnen de vereniging minstens twee persverantwoordelijken aan te duiden (Fr/Ned) zodat we proactief te werk kunnen gaan naar de pers toe.

We eindigen de vergadering met het afscheid van Michel Vanhoorne en Miek Decaluwé.  Deze mensen willen plaats ruimen voor andere mensen.  Tenslotte dient ook de heer Lamotte zijn  ontslag in als voorzitter. 

Verkiezing van de leden van de raad van beheer 2006

Men gaat over tot de verkiezing van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur voor 2008. De regio’s hebben hun kandidaten al voorgedragen, elke regio heeft recht op een bepaald aantal afgevaardigden naar gelang van de hoeveelheid leden waarover de regio beschikt. Iedereen wordt gekozen. De gekozen leden zijn: Luc De Cooman, Linda De Neef, Johan Van Geyt, Alexandra Dirckx, Lieve Gebruers, Patricia Rillaers, Youri Blieck, Erwin Wils, Guy Hackin, Marie-José Body, Mark Lamotte, Anne Delstanche, Luigi Raone,            Carla Ronzani, Verbinnen Raymond, Reginald Rotty, Dirk Piquet, Paul Evrard, Lucien Gosset, Guido Schutz, Marc Weyders, Patrick Jeurissen, Elly Van Goethem en Anne-Marie Audibert.