Verslag: Algemene Ledenvergadering 19 mei 2007

Johnny Goethals (verantwoordelijke Gent) en Mark Lamotte (nationaal voorzitter) heten iedereen van harte welkom en stellen het programma voor . Het officiële gedeelte bestaat uit drie stukken met name de bespreking van de werking van de vzw Vrienden van Cuba 2006, de bespreking van het financieel verslag en tenslotte de voorstelling alsook de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur.

Bespreking werking vzw Vrienden van Cuba 2006

Vooraleer in detail te treden over de werking van de vzw anno 2006 bedankt de voorzitter zijn voorganger Erwin Wils, voorzitter van 1992 tot 2003, voor zijn 12 jaar lange inzet tijdens de “periodo especial” en voor zijn blijvend engagement voor Cuba (applaus).

Er werd geen overzicht van alle activiteiten gemaakt daar er enerzijds een korte samenvatting in de Cuba Sí van september zal verschijnen en een uitgebreide versie op de website wordt geplaatst en anderzijds omdat dit reeds besproken werd op de regionale algemene ledenvergadering. We concentreren ons vooral op een aantal belangrijke hoogtepunten en helaas ook enkele dieptepunten.

Hoogtepunten:

Het allerbelangrijkste punt is zonder twijfel de metamorfose die de Cuba Sí onderging. Een nog betere lay-out maakt ons blad veel aantrekkelijker en ook aan de inhoud wordt constant gewerkt om een zo groot mogelijke variatie van thema’s en auteurs te verzamelen.

Verder is er ook een stijging van de het ledenbestand. In totaal hebben we 619 leden. Antwerpen 147, Charleroi 92, Brussel 84, Aalst 76, Gent 75, Luik 55, Leuven 50, Kempen 32 en tenslotte Brugge 11 leden.

Noemenswaardig zijn immers ook de verschillende projecten die door de vereniging georganiseerd werden waaronder natuurlijk Tarara dat ± 15000 Euro heeft opgebracht. Dit grotendeels door de verkoop van steunkaartjes aan 1€ en deels dankzij subsidies. In Antwerpen was er het project Circulo infantino Ernestino waarvoor we op 5000 euro subsidies konden rekenen.

Tenslotte is er de toestand van Fidel die ervoor zorgde dat Cuba veel in het nieuws kwam waardoor de vereniging zelf vaak de mogelijkheid kreeg om een genuanceerder beeld te geven van de Cubaanse realiteit.

Dieptepunten:

De website moet beter! Dankzij een samenwerking tussen Youri en Pablo is er al wat aan gebeurd maar er moeten foto’s op, er moet nieuws en activiteiten op te vinden zijn van de verschillende regio’s en er zijn vaak inlogproblemen.

Verder rekent de vereniging ook steeds weer op dezelfde mensen, waardoor er een gebrek komt aan nieuwe ideeën en waardoor er soms wel eens een soort moeheid ontstaat.

Plannen voor 2007: Inderdaad naar het nieuwe jaar toe zoeken we eerst en vooral dringend mensen die zich willen inzetten voor de vereniging, vervolgens zullen we samen trachten ons ledenbestand nog uit te breiden. Er komt een nieuwe folder als promotiemateriaal van de vereniging en tenslotte moet er werk gemaakt worden van de website. We streven naar het duivelse aantal van 666 leden.

Bespreking Financieel verslag

Om in orde te zijn met VZW wetgeving moeten we jaarlijks een jaarrekening binnenbrengen bij de Rechtbank van koophandel .

Erik Wils, die verleden jaar tot commissaris verkozen is, heeft onze boekhouding nagekeken en heeft een paar op-, en aanmerkingen gemaakt:

- Erik kreeg alles op papier waardoor alles manueel nagerekend moest worden. Soms worden dingen anders benoemd waardoor het puzzelen was om de zaken te situeren. Sommige posten hebben een andere naam in het kasverslag en op de balans. Dus volgend jaar graag uniformiteit.

- Alle subsidiegelden en donaties die voor de regio’s bedoeld zijn, kunnen beter niet voorkomen op de balans. Dit geld is enkel in “transit” en dient niet voor te komen op de nationale eindbalans.

Conclusie: er kan zeker structureel aan verbeterd worden, maar de totalen kloppen, alle uitgaven zijn gestaafd en met het nodige puzzelwerk vind je alles terug.

Voorstelling en verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur

De leden worden voorgesteld en iedereen werd verkozen.