Verslag: Algemene Ledenvergadering 2006

Inleiding

De algemene vergadering vond plaats in Charleroi. Dhr. Luigi Raone, verantwoordelijke voor de regio Charleroi, wenst iedereen van harte welkom. De regio Charleroi wil van de gelegenheid gebruik maken om met iedereen de tiende verjaardag van de oprichting van de Vrienden van Cuba in Charleroi te vieren.

Samenvatting van 2005

Mark zit de algemene vergadering voor en hij verontschuldigt zich meteen. Een klein technisch probleem belet hem namelijk de Powerpoint-voorstelling te laten zien die speciaal voor deze gelegenheid werd gemaakt. Vervolgens stelt hij ons voor om alle aangesloten en effectieve leden te laten stemmen, in plaats van ons te beperken tot de effectieve leden. Wat de activiteitenverslagen betreft valt er niet veel te zeggen, want elke regio heeft al zijn eigen algemene, regionale, ledenvergadering gehad.

Er wordt een kort overzicht gegeven van de positieve en negatieve punten van het voorbije jaar.

De positieve punten:

- Het aantal leden is in 2005 toegenomen en we hebben er ondertussen 625. Regio Antwerpen is nog altijd de grootste, gevolgd door de regio Charleroi en de regio Gent. - De brigade was een echt succes, we hebben 20 deelnemers gehad.

- Het project Tarara: de regio Mol heeft bijna 4000 € opgehaald bovenop de inkomsten van de kaartenverkoop. Alle regio’s hebben deelgenomen, wat een positief en bevredigend resultaat heeft gegeven. 1 container werd door de Vrienden van Cuba betaald, een andere container staat nog steeds geladen in de haven van Havana, deze zou door de Cubanen betaald moeten worden, maar dit is nog niet gebeurd.

- Er werd, los van het project, nog een andere container met geneeskundig materiaal verzonden.

 - We hebben een resolutie van het Vlaams Belang kunnen tegenhouden. Bovendien bezorgde dit ons tegen alle verwachtingen in drie uur tijd om een uiteenzetting te geven in het voordeel van Cuba.

 - Er zijn 4 Cuba Sí’s gepubliceerd en er zijn veel inspanningen geleverd waardoor de kwaliteit van de publicaties aanzienlijk verbeterd is.

 - We zijn in regel met de wet rond de VZW’s.

 - Het ambassadeteam werd vervangen en wij hebben de overgangsperiode zeer goed doorstaan. We zetten onze goede relaties verder met de nieuwe mensen.

 - We hebben ons verbonden met andere organisaties die rond Cuba en Venezuela werken.

 De negatieve punten echter:

 - De website staat nog altijd niet op punt.

- De reacties naar de Franstalige pers toe zijn niet optimaal, we missen vrijwilligers die op de schriftelijke laster willen antwoorden.

- In de Vereniging moeten wij leren om op een andere wijze met elkaar te communiceren. Nieuwe initiatieven worden vaak in de kiem gesmoord en van de tafel geveegd onder het motto, dit hebben we al in het verleden geprobeerd, en het heeft toen niet gewerkt.

Debat met de zaal

Patricia Rillaers voegt aan de redevoering van Mark toe dat het jammer is dat Jos Tummers, die al veel verwezenlijkt had voor de website, aan de kant gezet werd zonder dat er een geldig alternatief werd gecreëerd. Zij vraagt eveneens waarom de Vrienden van Cuba nog geen artikel hebben geschreven over de waardevolle steun die Cuba al gedurende vele jaren aan de kinderen van Tchernnobyl heeft geboden?

Michel legt uit dat hij dacht dat het de bedoeling was om een fiche te maken van de lopende projecten om op de website te zetten.

An vraagt of de Vereniging iets voor de verjaardag van Castro doet. Hierover bestaan er verschillende standpunten. Mark stelt voor om dit onderwerp op de volgende beheerraad te bespreken.

Gilbert van de regio Charleroi vraagt zich af of men de activiteiten van elke regio evenals de verslagen van de activiteiten niet zou kunnen doorgeven aan de andere regio’s. Het zou interessant zijn te weten wat er in de andere regio’s gebeurt.

Linda Van Neef herinnert zich niet hierover een e-mail ontvangen te hebben.

Eddy Raets zou willen weten wat er overblijft van de taak die hem werd toegewezen als projectcoördinator. Herhaaldelijk heeft hij geprobeerd te weten te komen wat in de andere regio’s gebeurde, maar alleen de regio Gent heeft hem geantwoord.

Mark geeft Eddy gelijk, hij heeft geen medewerking op dit niveau gekregen.

Paul Evrard antwoordt op de opmerkingen van Patricia: eerst en vooral verontschuldigt hij zich voor het misverstand dat zich blijkbaar heeft voorgedaan. Wanneer hij het over Cuba Sí had, bedoelde hij impliciet ook de mensen die aan de website gewerkt hebben. Wat het artikel betreft, licht hij toe dat er al vele pogingen gedaan werden, maar tevergeefs. Op een bepaald moment was er zelfs een overeenkomst met een jonge journalist die een verslag over het project Tarara wilde maken, maar uiteindelijk kwam de toestemming van hogerhand er niet...

Mark wil eveneens zijn mening geven over de uiteenzetting van Patricia. Hij gaat akkoord met Pablo over het artikel maar hij voegt eraan toe dat er in de lokale pers echter wel artikels verschenen zijn en dat er zelfs een reportage op de lokale TV uitgezonden werd. Hij houdt ook vol dat niemand Jos van de website heeft uitgesloten, maar dat hij zelf vertrokken is.
 
Erwin Wils gaat niet akkoord met de wijze waarop men het vertrek van Jos beschrijft, hij verklaart dat hij niet naar de algemene ledenvergadering gekomen is om ruzie te maken, maar dat Jos het project niet zonder meer heeft opgegeven.
 
Anne wil vooral de nadruk leggen op het belang van de samenwerking met die organisaties die zich met Venezuela bezighouden.

Paul Evrard neemt het woord en benadrukt dat de verbeterde kwaliteit van Cuba Sí niet alleen zijn verdienste is. De voordelen waarvan hij geniet zijn enerzijds de vele vrije tijd waarover hij beschikt, en anderzijds de moderne techniek die er nu is. Hij wijst vooral op het feit dat de mensen die Cuba Sí hebben verwezenlijkt vóór hem zeker evenveel verdienste hebben geleverd, gezien zij niet over de moderne techniek beschikten en dat het al bij al geen gemakkelijke taak is!

Mark vraagt of er opmerkingen zijn in het algemeen of op wat werd gezegd.


Het financieel rapport

Mark legt uit dat de balans bij de Handelsrechtbank neergelegd dient te worden. Het is spijtig dat we de Powerpoint-voorstelling niet kunnen zien, maar Mark zal ons bij gebrek aan beter, alles mondeling uitleggen. De boekhoudkundige regeltjes maken dat het hele jaar niet opgenomen wordt in het financiële rapport, de maand december ontbreekt. Die maand wordt normaal gezien overgedragen naar het volgende jaar. De maand december was in 2005 echter een belangrijke maand, er is veel gebeurd en het geeft een heel ander beeld op de rekeningen. Vandaar dat december onderaan wordt bijgevoegd, zodat we een duidelijk beeld krijgen van de eindbalans. Mark geeft een woordje uitleg bij de verschillende posten. De posten die de vereniging gebruikt zijn de wettelijke die in elke boekhouding aanwezig moeten zijn. Er werd 8000 €, opbrengsten van vorig jaar, op een spaarrekening gezet (hierop ontvangt de Vereniging intresten). De post activiteiten omvat de aankoop van pins en T-shirts (uitgave) en de verkoop ervan (inkomsten). De affiches werden in 2006 gekocht en zijn niet verrekend in deze balans. Veel mensen vernieuwen hun lidgeld in december waardoor er vooral tijdens de laatste maand van het jaar veel geld binnenkomt. De post “projecten” is gedaald door de 2000 € die betaald werden voor de containers van Gent. Subsidies zijn bijdragen die we van Gent ontvangen hebben.

“Drukwerk” is een post die laag is daar er in december nog een Cuba Si gedrukt werd. Er ontbreekt een betaling van een Cuba Si daar Mark die van zijn persoonlijke rekening betaald heeft en terugbetaald kreeg van Erwin. Deze som werd verrekend in het totaal tussen de regio Antwerpen en nationaal in december.

“Post” bevat de kosten om de Cuba Si op te sturen en de uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering. Onder “werkingskosten” zit nog een deel van de betaling van de Encuentro 2004, een stuk daarvan werd in 2005 betaald. De secretariaatskosten zijn de onkosten die gemaakt worden voor de website en internet.

“Huur”, deze post is leeg. De bibliotheek in Antwerpen wordt door Irma betaald, er zijn dus geen onkosten voor de balans van VVC.

De eindbalans bedraagt 10.700 €.

Patricia vraagt of er geen regel bestaat die vereist dat iemand de hele boekhouding controleert. Mark antwoordt dat dit het volgende punt wordt en vraagt vervolgens een vrijwilliger om de hele boekhouding te controleren. De vrijwilligers mogen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Erik Wils is kandidaat.

Verkiezing van de leden van de Raad van Beheer 2006

Men gaat over tot de verkiezing van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur voor 2006. De regio’s hebben hun kandidaten al voorgedragen, elke regio heeft recht op een bepaald aantal afgevaardigden naar gelang van de hoeveelheid leden waarover de regio beschikt. Iedereen wordt gekozen. De gekozen leden zijn: Johan Van Geyt, Luk De Cooman, Alexandra Dirckx, Patricia Rillaers, Erwin Wils, Eddy Raats, Carla Ronzani, Luigi Raone, Guy Hackin, Mark Lamotte, Jaak Perquy, Elly Van Goethem, Michel Vanhoorne, Johnny Goethals, Miek Decaluwé en Lucien Gosset.

De Cubaanse ambassade

Onze Algemene Ledenvergadering wordt bekroond door een uiteenzetting van Mevr. Vilma Reyes, politiek adviseur van de Cubaanse ambassade. Zij geeft ons een mooi, kort overzicht van de medewerking tussen Cuba en België. Er lopen verschillende projecten en in het algemeen zijn de bilaterale betrekkingen goed.