Statuten van de vereniging

Tit. I Doel en samenstelling van de vereniging.

Art. 1 Ondergetekenden, vermeld in artikel 6, hebben een vereniging zonder winstoogmerk, werkend op basis van de wet van 27 juni 1921, aangepast aan de wet van 2 mei 2002, en van de huidige statuten.

Art. 2 De vereniging zal de naam dragen: De Vrienden van Cuba - Les Amis de Cuba. Ze heeft als doel de toenadering tussen het Belgische en het Cubaanse volk te bevorderen, en het ter beschikking stellen aan haar leden en het groot publiek, van de middelen om tot een betere kennis te komen van het Cubaanse volk. Ze zal de economische, wetenschappelijke, technische en culturele uitwisselingen tussen België en Cuba aanmoedigen. Ze geeft een periodiek blad uit: Cuba Si. De vereniging heeft geen enkel partijpolitiek karakter. De VZW kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

Art.3 De zetel van de vereniging is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel (Avenue Neptune 24 bus 10, 1190 Vorst). De zetel kan verplaatst worden op elk ogenblik bij gewone beslissing van de meerderheid van de bestuurders, die er de leden van verwittigen.

Art. 4 De duur van de vereniging is onbeperkt.

Art. 5 Het minimum aantal leden is vastgesteld op drie personen.

Art. 6 Verschijnen bij de samenstelling van de vereniging, waarvan zij aldus lid worden, de volgende personen: Delplanck Emilie, Schittecatte Philippe, Tack Freddy.

Art. 7 Zijn lid van de vereniging, de personen die zich akkoord verklaren met de huidige statuten en de doeleinden onderschrijven van de vereniging, en de bijdragen betalen voorzien in de huidige statuten. De vereniging kent twee type leden, namelijk de effectieve leden en de toegetreden leden. Een effectief lid verbindt zich er toe om aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering, tenzij de afwezigheid gerechtvaardigd wordt. Het toegetreden lid heeft alle dezelfde rechten als de effectieve leden, maar zonder het stemrecht op de algemene ledenvergadering zoals voorzien in de wet. Het toegetreden lid kan op ieder moment een effectief lid worden gewoon door het onderschrijven van de bovenvermelde voorwaarde tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Een toegetreden lid kan niet zetelen in de raad van bestuur.

Art. 8 De maximumbijdrage van de leden bedraagt k 2500 euro. De Algemene Ledenvergadering bepaalt jaarlijks de effectieve bijdrage.

Art. 9 Verliezen de hoedanigheid van lid van de vereniging:
a) dezen die hun lidgeld niet betaald hebben zes maand na de vervaldag van de vorige bijdrage, niettegenstaande een oproep van de penningmeester;
b) dezen die schriftelijk hun ontslag ter kennis brengen van de Raad van Bestuur;
c) dezen uitgesloten door de Algemene Ledenvergadering. Uitsluiting kan slechts nadat het lid de gelegenheid gehad heeft zich te verdedigen voor de algemene ledenvergadering.

Tit. II Administratie en werking.

Art. 10 De Algemene Ledenvergadering oefent de machten uit die haar door de wet worden toegekend en door de huidige statuten. Haar beslissingen worden ter kennis gebracht aan de leden bij een gewoon bericht in het tijdschrift van de vereniging. Beslissingen die het patrimonium van de vereniging treffen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Art. 11 De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur. Het aantal leden van de Beheerraad wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt ten minste 5 personen. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor één jaar door de Algemene Ledenvergadering, bij geheime stemming en absolute meerderheid - de helft plus één van de uitgebrachte stemmen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De Algemene Ledenvergadering mag een bestuurder schrappen, hetzij omdat hij uitgesloten werd uit de vereniging volgens artikel 9, hetzij voor feiten gebonden aan het beheer van de vereniging. Wanneer een lid van de Raad van Bestuurder ontslag neemt, dan kunnen de overige beheerders in zijn vervanging voorzien, tot de eerstkomende Algemene Ledenvergadering, door coöptatie van een actief lid van de vereniging.

Art. 12 De functie van lid van de Raad van Bestuur is niet bezoldigd.

Art. 13 De Beheerraad bezit de meest uitgebreide macht voor alle handelingen van beheer en beschikking in alle aangelegenheden van de vereniging en mag alle rechten van deze uitoefenen. Hij vertegenwoordigt de vereniging binnen en buiten het gerecht, zowel tegenover derden als tegenover de leden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de beslissing van de Algemene Ledenvergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Beheerraad. De Beheerraad kan, al naar gelang de noodwendigheden, één of meer personen, al dan niet behorend tot de Beheerraad, opdracht geven haar gespecificeerde beslissingen uit te voeren, bij schriftelijke volmacht. De handtekening van twee beheerders is altijd noodzakelijk, voor elke daad welke de vereniging bindt.

Art. 14 Een Algemene Ledenvergadering verenigt de leden van de vereniging minstens eenmaal per jaar, binnen de eerste 6 maanden van het kalenderjaar, en telkens als een gebeurtenis van culturele, sociale of administratieve aard het noodzaakt. De uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering worden bij gewone brief verstuurd, minstens 8 dagen op voorhand. De Algemene Ledenvergadering kan ook aangevraagd worden door minstens een vijfde van de leden die de Raad van Bestuur opdracht geven de uitnodigingen te versturen. De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door één der leden van de Beheerraad. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezigen. Elk aanwezig lid beschikt over één stem. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, rechtmatig gemandateerd, zodanig dat elke gemandateerde niet meer dan drie stemmen bezit, zijn eigen stem inbegrepen.

Art. 15 De gewone Algemene Ledenvergadering beoordeelt het verslag van de Raad van Bestuur over zijn werking, zijn morele en financiële toestand, keurt het beheer en de boekhouding goed, verkiest een nieuwe Raad van Bestuur en twee rekeningnazichters, en in het algemeen handelt over alle voorstellen van de dagorde en over de ontwikkeling van de vereniging en het beheer van haar belangen. Beslissingen mogen genomen worden naast de dagorde indien de bestuurders aanwezig op de Algemene Ledenvergadering er zich niet tegen verzetten.

Art. 16 Er wordt een boekhouding gehouden, welke jaarlijks de werkingskosten, het resultaat van het beheer en een balans doet verschijnen.

Tit. III Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging.

Art. 17 De wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging zal gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften zoals omschreven in de wet van 2 mei 2002. In geval van ontbinding zal het patrimonium van de vereniging integraal uitgekeerd worden aan Cubaanse sociale werken. De Algemene Ledenvergadering voor de ontbinding kan echter, mits motivatie van haar beslissing, het patrimonium uitkeren aan sociale werken voor ontwikkelingslanden.